Monday, September 16, 2013

70th Birthday Celebration

Via Ron MiyashiroNo comments: